Provozní řád fyzioPilates studia

Před vstupem do studia je návštěvník povinen seznámit se s provozním řádem

Tento Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem fyzioPilates studia (dále jen „Studia“) a jeho návštěvníky při poskytování zdravotně tělovýchovných a sportovních služeb. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků Studia.

Provozovatel:
Štěpánka Halamová, DiS. , Leknínová 1379, Strakonice 1, 38601,
IČO 70090416

Adresa provozovny:
Lidická 194, Strakonice 1
Dr. M. Horákové 1720, Písek

I.

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem Studia, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Zakoupením jednorázového vstupu nebo permanentky potvrzuje, a vstoupením do studia, že se s Provozním řádem Studia seznámil a vyjadřuje s ním svůj plný a bezvýhradný souhlas.

II.

Každý klient je povinen se při vstupu prokázat platnou permanentkou, nebo si zakoupit jednorázovou vstupenku. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách www.fyziopilates.cz a u cvičitelek . Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu na cvičební lekci a využívání jeho zařízení či služeb.

III.

Studio je otevřeno dle aktuálně platného rozpisu lekcí, jenž je umístěn na webových stánkách www.fyziopilates.cz. Cvičební lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů ( někteří v průběhu rekvalifikačního kurzu procházejí praxí ). Nastane-li jakákoliv událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit.

IV.

Účast na cvičební lekci je možné rezervovat pomocí rezervačního systému na stránkách www.fyziopilates.cz nebo případně telefonicky na čísle 606683703. Prostřednictvím tohoto systému je možné sledovat aktuální obsazenost a rozpis lekcí.

Klientská data poskytnutá pro vytvoření webového účtu jsou provozovatelem zpracovávána výhradně za účelem vedení databáze klientů Studia a řídí se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2011. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje klient na dobu neurčitou zarezervováním do rezervačního systému. Odvolání tohoto souhlasu je možné písemnou formou na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo odhlášením z rezervačního systému přímo klientem.

V.

Rezervovanou lekci lze zrušit nejpozději 8h před začátkem samotné lekce. Pokud se klient nedostaví na danou lekci a nedojde k jejímu včasnému zrušení v on-line rezervačním systému či telefonicky, je povinen uhradit částku odpovídající dané lekci při další návštěvě Studia.

VI.

Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý klient povinen uložit na místě k tomu určeném,a to do polic, pod věšák,na věšák a botníku. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti kdekoliv uložené, ani kdekoliv jinde v prostorách Studia. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti instruktorku a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel. Pokud si klient zapomene cokoliv ve Studiu, je povinen to oznámit instruktorce a vyzvednout si tuto věc v co nejbližším možném termínu. Ani za tyto věci Provozovatel ani instruktorky neručí.

VII.

Vstup do Studia je možný pouze v čistém pohybovém oblečení bez ostrých ozdob na oblečení. Při provozování příslušné cvičební činnosti klient nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatní klientů. Dále je zakázáno jakýmkoliv způsobem znečišťovat prostory studia. Klienti jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém Studiu, za ochranu majetku Provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu.

VIII.

Děti mladší 18 let se smí pohybovat v prostorách Studia pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné újmy na zdraví svého dítěte i škody na majetku Provozovatele a třetích osob dítětem způsobené.

IX.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Před zahájením jakékoliv cvičební aktivity je klient povinen zkontrolovat, že příslušné zařízení či stroj nejeví žádné známky poškození, jež by bránily jejich bezpečnému využití. Veškeré poruchy či závady musí klient nahlásit přítomnému instruktorovi.

Cvičení s takovým zařízením či na takovém stroji je zakázáno. Od 1.1.2017 jsou cvičební stroje ve zkušebním provozu a majitel nebere zodpovědnost za jakoukoliv újmu na zdraví a vstupem do studia s tímto klient souhlasí.

X.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a je povinen o svém zdravotním problému informovat instruktorku, která vede lekci. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů. Pokud je klientka těhotná, je toto povinna okamžitě sdělit instruktorovi a s ním se dohodnout o vhodnosti příslušného cvičení. Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením Studia či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků. Každý klient je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům Studia.

XI.

Po skončení cvičení je každý klient povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na k tomu vyhrazené místo a uvést stroje do původní polohy a provést jeho desinfekci - otřít místa dotyku papírovým ručníkem s desinfekčním přípravkem, který je k dispozici přímo ve studiu, popřípadě u instruktora.

XII.

Při odchodu ze šatny je každý klient povinen vyprázdnit polici či ramínko . Cokoliv klient ve studiu zapomene, za to majitel ani instruktorky nenesou zodpovědnost.

XIII.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách Studia. V prostorách Studia je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky a manipulovat s otevřeným ohněm. Dále není dovoleno vnášet do prostor Studia zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob. V místnostech Studia je dovoleno konzumovat pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech.

XIV.

Klient zodpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Klient, který škodu způsobí, je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.

XV.

Tento Provozní řád je platný od 1. 9. 2016.

Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoliv aktualizovat či jednostranně změnit. Nové znění Provozního řádu bude účinné ode dne zveřejnění nového znění Provozního řádu na internetových stránkách Studia www.fyziopilates.cz a na vývěsce v prostorách Studia. Při opakovaném nedodržení provozního řádu je Provozovatel oprávněn klientovi, který se tohoto jednání dopustil, znemožnit přístup do Studia a to bez náhrady.

Věříme, že v našem Studiu strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem :)